سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیده خلج – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سیداحمد سادات نوری – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
امیرحسین شیرانی راد – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر‐کرج
ایرج اله دادی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان اعمال تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد واریته های مختلف کلزا (Licord, SLM046, Okapi, orient, Zarfam, Opera) در تابستان ٨٤ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادقی با چهار تکرار در آزمایشگاه بر روی بذور حاصل از گیاهان تحت تنش خشکی (آبیاری معمولی (شاهد)، قطع آبیاری بعد ازمرحله گلدهی، قطع آبیاری بعد از مرحله خورجین دهی، قطع آبیاری بعد از مرحله پر شدن دانه ) به صورت آزمون جوانه زنی استاند ارد انجام شد. پس از گذشت یک هفته ارتفاع ریشه، ارتفاع ساقه، نسبت ریشه به ساقه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و درصد جوانه زنی مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت . فاکتور واریته بر تمام صفات فوق به غیر از ارتفاع ساقه و فا کتور زمان اعمال تنش نیز بر تمامی صفات فوق، به غیر از درصد جوانه زنی، اثر معنی داری در سطح ٥ درصد داشتند . بررسی اثر متقابل واریته و زمان اعمال تنش نشان داد که تاثیر واری ته ها بر ارتفاع ریشه تنها در اعمال تنش در مرحله گلدهی و خورجین دهی معنی دار می باشد. همچنین اثر فاکتور واریته بر ارتفاع ساقه فقط در شاهد و مرحله اعمال تنش در مرحله گلدهی معنی دار است . ضمنا تاثیرفاکتور مذ کور بر نسبت ریشه به ساقه به جز در مرحله اعمال تنش در مرحله خورجین دهی، بر تمامی زمان ها ی اعمال تنش خشکی اثر معنی داری در سطح ٥ درصد دارد.