سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق احدی – دفتر طرح ملی تغییر آب وهوا، مرکز تحقیقات زیست محیطی
محمد سطانیه –
جلال الدین شایگان –
سعیدرضا رادپور –

چکیده:

این مطالعه به بررسی اثرات توسعه بخش انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا و نیز ارزیابی اثر سیاست های مختلف بر تقاضای حامل های انرژی و به پیامد آن کاهش آلاینده های انتشاری پرداخته است . بدین منظ ور، ابتدا با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، توابع تقاضای حامل های انرژی در زیربخش های مختلف توسعه داده شده است . سپس اثرات تغییر متغیرهای اقتصادی بر تقاضای انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت . بررسی آزمون عطفی ضرایب متغیرها Recursive) (Coefficient Testنشان می دهد که توابع تقاضا با کشش متغیر (Variable Elasticity Model )نتایج بهتری نسبت به مدلهای کشش ثابت(Constant Elasticity Model) برای پیش بینی تقاضا از خود نشان می دهند . نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای گازوئیل در مدل ک شش ثابت در دو حالتLong-run و Short-run به ترتیب ۱۵۴ / ۰ – و ۰/۲۶۵ – می باشد . همین افزایش در قیمت برق در حالتLong-run باعث تغییرکشش قیمتی تقاضا از -۰/۱۵ تا -۲/۰ شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل سناریویی برق، میزان تقاضای حامل های انرژی در سناریوی پایه ازMBOE به۶۰۵ در سال ۱۳۷۷ MBOE1250 در سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت ( نرخ رشد سالیانه ۵/۳%) به همین ترتیب میزان انتشار ۲COدر سناریوی پایه و حالت(Business as usual) BAU از ۲۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۷۷ به ۴۶۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت (بانرخ رشد س الیانه ۵/۱%). از طرفی دیگر نتایج حاصله نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، می توان میزان انتشار CO2 در سال ۱۳۹۰ را از ۴۶۵ میلیون تن به ۳۴۵ میلیون تن در سناریوی پایه کاهش داد.