سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال ضاهرپور – کارشناس ارشد منابع آب، شرکت آب منطق های تهران

چکیده:

مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع حوضه های تامین کنند ه آب شرب در جهان امروز که توسعه منابع آب با مشکل کمبودیا نبود منابع ومشکلات استحصال و انتقال مواجه است، اهمیت دو چندان مییابد. از این رو کنترل توسعه حوضه ها و حفاظت همه جانبه از منابع آب در مبدایکی از اقدامات اساسی است که این امر نیز در صورت آگاهی از کم و کیف محیط انسانی و طبیعی حوضه ه ا امکان پذیر می گرد د .یکی از جنبه های قابل توجه در مدیری ت ح وضه های آب شرب که معرف هر دو بعد محیط انسانی و طبیعی بوده، تاثیر چشمگیری بر میزان و کیفیت آب این حوضه ها دارد نحوه استفاده از زمین است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از اجزاء شاخصه کاربری اراضی و تاثیر آن بر ویژگی های حوضه از جمله کیفیت منابع آب مستلزم صرف هزینه و زمان قابل توجه است.