سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش رزمخواه – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
محسن کمالیان – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد کاظم جعفری – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

در این مقاله تحلیل دینامیکی پارامتریک عوارض شیروانی دو بعدی در فضای زمان توس ط روش اجزای مرزی (BEM) ارائه شده است. هندسه و مشخصات ژئومکانیکی شیروانیها ی دو بعدی از عوامل تعیین کننده پاسخ لرزه ای این نوع ساختگاه ها بشمار می روند .در این مقاله پاسخ لرزه ای شیروانیهای دوبعدی از طریق مطالعات پارامتریک حساسیت سنجی نسبت به خصوصیات هندسی ، ژئومکانیکی و نیز طول امواج مهاجم درون صفحه ای قائم P و SV بررسی شده است.نتایج حاصله در فضای زمان و فرکانس به روشنی وابستگی بزرگنمایی به پارامترهای فو ق الذکر را تبیین ساخته است.همچنین رابطه ای جهت برآورد پریود طبیعی توپوگرافی پیشنهاد شده که در تدقیق مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای قابل استفاده است.