سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا اولادعسکری – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست – پژوهشگر پژوهشکده سوانح طبیعی
احمد ادیب – دکترای تکتونیک – پژوهشگر پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

برای حل بنیا دی مشکلات بحرانی محیط زیست می باید دیدگاههای کلان و زیربنایی توسعه منطبق با قانونمندی های محیط زیست صورتگیرد . ارزیابی زیست محیطی مطمئن ترین وسیله و روش جهت حفاظت از محیط زیست و تداوم روند توسعه پایدار است . در تحقیق حاضر پس از تشریح وضعیت موجود محیط ف یز یکی، بیولوژیکی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی منطقه، پیامدها و اثرات ناشی از پروژه احداث آزادراهاهواز – بندرامامخمینی در مراحل مختلف ساختمانی، بهرهبرداری و پس از خاتمه بهرهبرداری از نظر شدت،اهمیت و دامنه اثراتورد بررسی قرار گرفت . تحلیل و ارزیابی اثرات طرح ( به منظور کمی کردن اثرات ) بهوسیله ماتریس برهم کنش لئوپولد که برای شرایط ایران اصلاح و پ یشنهاد گردیده، تنظیم شده است . در نهایت دارای ۶۵۶/۵۵ امتیاز مثبت بر محیط زیست محدوده مطالعاتی است که در صورت عدم اجرای این طرح ۳۴۲/۴ امتیاز منفی بر محیط زیست منطقه تحمیل خواهد شد بنابراین گزینه اجرای طرح به دلیل تاثیرات مثبت آن در اولویت قرار میگیرد . لذا سعی شده است تا با ارائه یک روش ارزیابی صحیح و با در نظر گرفتن سیاستگذاری های بلند مدت آلودگی های ثانویه و
تخریب منابع کمتری ایجاد شود .