سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهره حیدری نهر –
نسرین حاجی حسنی –

چکیده:

این پروژه با هدف دستیابی به اطلاعات اولیه از نوع و م یزان آلودگی در رودخانه ارس با توجه به توسعه های شهری، توسعه کشاورزی و بهره برداری از معادن که در حاشیه رودخانه صورت گرفته به اجرا در آمده است. همزمان با شروع طرح ابتدا با درنظر داشتن شرایط رودخانه از لحاظ نوع بستر، منابع آلاینده، امکان دسترسی و … تعداد ۸ ایستگاه در محدوده استان آذربایجان شرقی مشخص گردید. به منظور مطالعات فیزیکی و شیمیایی آب نمونه برداری به صورت ماهانه انجام شده که تعدادی از این آزمایشات از قبیل pH, DO, TDS, Ec, 2CO و درجه حرارت آب در محل ارزیابی شدند. جهت اندازه گیری سایر فاکتورهای شیمیایی نظیر قلیائیت، سختی کل، آمونیوم، نیتریت، نیترات، سولفات، فسفات، آهن، منیزیم، نمونه های آب پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از روشهای استاندارد اندازه گیری شدند. با مقایسه نتایج بدست آمده با مقادیر مجاز استاندارد برای آبزیان مشاهده می گردد که میانگین پارامترهای TDS، قلیائیت، نیتریت، نیترات، فسفات، کلسیم، آهن و ۲CO در حد مجاز استاندارد و میزان DO نیز با میانگین ۸/۷ pm برای آبزیان مطلوب است. میزان سولفات و آمونیوم بیشتر از حد مجاز استاندارد می باشد که در ارتباط با آمونیوم با توجه به جدول تجزیه واریانس بین ماهها اخلاف معنی دار بوده ولی بین ایستگاهها اختلاف معنی داری وجود ندارد که علت آنرا می توانب ه فاضلابهای روستائی ارتباط داد که از طریق روستاهای واقع در حاشیه رودخانه وارد این رودخانه می گردد و در ماههای پربارش سال به علت بالا رفتن دبی رودخانه از میزان آن کاسته شده و در ماههای با دبی پائین میزان آن افزایش می یابد. میانگین سولفات در تمام ایستگاهها و در تمام ماههای سال بالاتر از حد مجاز استاندارد است که این میزان سولفات احتمالاً بیشتر مربوط به بستر رودخانه می باشد. زیرا در تمام طول سال این روند ادامه داشته ولی کوددهی اراضی کشاورزی نیز بی تأثیر نمی باشد.