سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اکرم بابایی – دانشجوی ارشدزمین شناسی زیست محیطی
ناصر حافظی مقدس – عضو هیت علمی دانشگاه فردوسی
علیرضا مظلومی – عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور مشهد
اعظم قزی – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:
ذخیره آب و تامین انرژی ازطریق سدهاامری اجتناب ناپذیر تصور می شد،غافل از اینکه این ضرورت در درازمدت به عوامل حیاتی و محیط زیست انسان لطمه میزنددرکانادا، فرانسه ، تایلند و… بعضی سدها بزرگ وکوچک،بعلت افزایش بیکاری و جرم و جنایت در منطقه وآسیب رساندن به محیط زیست تخریب شد.امروزه بدلیل همین اثرات مضر سد بر محیط زیست پیرامونش، بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی سدازابتدای مراحل طراحی رسماتأکید،توصیه وانجام میشودازاین روشناخت مسائل زیست محیطی سدهاازمسائل مهم میباشد.