سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بیژن بینا – عضو هیات علمی و مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان
مهدی اسدی –

چکیده:

روش مورد استفاده در این تحقیق ماتریس Wooten&Rau می باشد. در این روش، ریز فعالیتهای پروژه سد زاینده رود به دو مرحله ساخت و بهره برداری تقسیم شده و اثر هر کدام از این ریز فعالیتها در هر دو مرحله به صورت جداگانه بر روی پارامترهای زیست محیطی زمین، آب، هوا، صدا، زیستگاههای گیاهی و جانوری، مسائل اقتصادی- اجتماعی، بهداشت و زیبایی منطقه) ارزیابی شده است. پارامترهای زیست محیطی نیز هر کدام به زیر بخشهای مختلفی تقیسم شده است. اثر هر ریز فعالیت پروژه سد زاینده رود بر هر پارامتر زیست محیطی، یک خانه از ماتریس را به خود اختصاص می دهد و هر خانه خود به سه بخش تقسیم می شود. قسمت سمت چپ هر خانه به عدد مربوط به دامنه اثر با علامت مثبت یا منفی به معنای اثر مثبت یا منفی و قسمت پائین و سمت راست هر خانه به عدد مربوط به اهمیت اثر اختصاص می یابد. دامنه اثرات نشان دهنده درجه، وسعت و یا میزان تغییرات است. اما اهمیت اثر به قضاوت ارزیاب بستگی دارد. اهمیت اثرات با توجه به اینکه برای کلیه اثرات مشترک می باشند، به صورت زیر تعریف شده است: اثر خیلی کم با نمره (۱)، اثر کم با نمره(۲)، اثر مهم با نمره(۳)، اثر خیلی مهم با نمره(۴)، اثر بسیار مهم با نمره(۵).دامنه اثرات نیز در مورد اثر هر ریز فعالیت پروژه بر روی هر پارامتر زیست محیطی به صورت جداگانه تعریف شده و برای اثرات مثبت و یا منفی با توجه به وسعت آنها نمره ۱،۲ یا ۳ با علامت (+) یا (-) در نظر گرفته شده است. نمره کل پروژه سد زاینده رود پس از جمع جبری نمرات مثبت و منفی برابر (۵۲+) شده و بنابراین اثر کلی سد زاینده رود بر محیط زیست مثبت ارزیابی می شود.