سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت اله خراسانی – استاد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پروانه پیکانپور فرد – دانشجوی دکتری رشته محیط زیست
هما احمدی – کارشناس ارشد رشته مهندسی محیط زیست

چکیده:

احداث شهرکهای صنعتی نجف آباد ۲ و بزرگ اصفهان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات استان اصفهان بوده و باعث افزایش کارایی اقتصادی واحدهای صنعتی ، استفاده بهینه از خدمات و تسهیلات زیر بنای ، اجرای سیاست تعدیل توزیع در آمدها در سطح ملی و منطقه ای ، کاهش نرخ بیکاری، کاهش مهاجرت درون و برون استانی ، افزایش درآمد سرانه و رشد صنایع منطقه ای د رراستای برنامه سوم توسعه باشد . با این وجود ، استقرار این شهرک به واسطه مجاورت شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با منطقه حفاظت شده قمشلو و نیز مجاورت شهرک صنعتی نجف آباد ۲ با خطوط اصلی انتقالی گاز و نیز مشکل کم آبی موجود در شهرک بزرگ اصفهان و بافت اجتماعی – اقتصادی حاکم ، این طرح ها دارای آثار و تبعات منفی نیز هستند . بنابراین ارزیابی اثرات زیست محیطی به منظور شناسایی نقاط قوت و یا مشکلات پروژه ها و پیشنهاد راهبردهای جهت تخفیف آثار منفی صورت گرفته و نتایج حاصل به تفکیک آثار و پیامدهای مثبت و منفی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری ، درصد برگشت پذیری ، دائمی و موقت بودن و همچنین مستقیم یا غیر مستقیم بودن آثار و پیامدها ارائه گردیده اند. لازم به ذکر است که هر دو طرح منوط به اجرای گزینه های اصلاحی و طرح های بهسازی تایید شده و به منظور تخفیف آثار و پیامدهای منفی و تقویت ابعاد مثبت آنها ، برنامه های پیشگیری ، کنترل آثار ناسازگار و پایش به تفکیک بیان شده اند.