سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی امین –
محمد قاسمیان –
عاطفه برومند –
سیدعلیرضا مومنی –

چکیده:

به منظور پیش بینی اثرات زیست محیطی انواع طرح های توسعه و ایجاد فرصتی برای کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت آنها، روند ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment; EIA) در دهه ۱۹۷۰ گسترش یافت. ارزیابی اثرات، ابزاری مدیریتی برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان بوده و مکمل سایر مطالعات مهندسی و اقتصادی پروژه ها می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجزیه تحلیل اثر هر یک از فعالیت های پروژه توسعه شهرک صنعتی رنگسازان بر محیط زیست منطقه به دو روش کمی و کیفی انجام شد. تجزیه و تحلیل کیفی به روش «ماتریس تعیین محدوده کار و شناسایی مقدماتی» انجام گرفت. برحسب نوع فعالیت پروژه یکی از اعداد ۱ تا ۵ (مثبت «۱»، منفی«۲»، بدون اثر«۳» ، نیازبه اطلاعات بیشتر«۴» ، داوری میسر نمی باشد«۵ » ) در ارزیابی کیفی بکار برده شد. نهایتاً پس از شناسایی و تشخیص اثرات مختلف فعالیتهای پروژه بر پارامترهای زیست محیطی با درج یک یا چند حرف لاتین (کد) در کنار عدد وارد شده جمع بندی گردید. علاوه برروش کیفی، ارزیابیپروژه به روش کمیبا استفاده از ماتریسWooten & Rauانجام شد. در این ماتریس جمع جبری حاصلضرب های اعداد اهمیت اثر (بدون اثر«۰»، اثر خیلی کم«۱»، اثر کم«۲» ، اثر مهم«۳» ، اثر خیلی مهم«۴» ، اثر بسیار مهم«۵») در دامنه اثرتعریف شده برای هر پارامترمبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و هر یک از خانه های جدول به سه قسمت تقسیم شد. در قسمت سمت چپ هر خانه، عدد مربوط به دامنه اثر با علامت مثبــت(+) به معنی اثر مثبــت و یا علامت منفــی (- ) به معنی اثر منفــی قرار گرفت.قسمت راست هر خانه، به عــدد مربوط به اهمــیت اثـــر اختصاصیافت. نــمره هر اثر، از حاصلضرب دو عــدد مربوط به " اهمیت اثر " در " دامنه اثر"به دست آمده، و در قسمت پایین هر خانه جدول قرار داده شد. سپس جمع جبری نمرات مثبت و منفی هر ستون در ردیف آخر جدول محاسبه شده و نهایتاً نمره کل پروژه، بصورت حاصل جمع جبری ردیف آخر جدول بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج آنالیز کمی‌ اثرات‌ حاصل‌از طرح توسعه شهرک‌ صنعتی‌ رنگسازان‌ بر روی‌ فاکتورهای‌ زیست‌ محیطی نشان می دهد که‌ جمع‌ جبری‌ نمرات ‌اختصاص‌ یافته‌ به‌ اثرات‌ فعالیتهای‌ پروژه‌ بر فاکتورهای‌ زیست‌ محیطی« ۲۴+ » می‌باشد که‌ به‌ معنی‌ آن‌ است‌ که‌ اثرات مثبت طرح توسعه‌ شهرک‌صنعتی‌ رنگسازان بیشتر از اثرات منفی آن است، و در مجموع‌ برای‌ محیط زیست‌ منطقه دارای اثرات زیانبار عمده اینمی‌باشد.