سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دکترای مهندسی بهداشت محیط – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
یلدا بسیم – کارشناس بهداشت محیط، شرکت مهندسی مشاور ساز آب پردازان
مهرنوش ابطحی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اه

چکیده:

مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح دفن بهداشتی – مهندسی زباله شهر اهواز پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با هدف بررسی اثرات مختلف زیست محیطی پروژه، مقایسه آثار مثبت و منفی و ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی جهت کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت با بهره گیری از روشهای صورت ریز تصویری، شبکه ارتباطات و چک لیست سنجشی و به صورت اختصاصی برای طرح دفن زباله اهواز صورت گرفته است. در این مطالعه ، وضعیت موجود محیط زیست موجود در محدوده بلافصل و نفوذ زیست محیطی گزینه مکانی انتخابی، تشریح شده و پارامترهای کمی و کیفی با استانداردهای ملی مقایسه گردیده و در صورت عدم وجود استاندارد در برخی موارد براساس میزان تغییر محیط زیست نسبت به وضع موجود و تاثیر بر عناصر حساس زیست محیطی و درمواردی قضاوت تخصصی و کارشناسی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین به منظور انجام بررسی، اطلاعات مربوط به گزینه فنی و مکانی پروژه، ابتدا با روش نوین صورت ریز تصویری و برحسب شدت و اهمیت اثرات وارده برمحیط زیست غربال گردیده و سپس اثرات فعالیتهای مهم طرح بر عناصر حساس زیست محیطی با استفاده از شبکه ارتباطات ارائه گردیده است. ویژگی مهم روش صورت ریز تصویری، سادگی نمایش اطلاعات بصورت نمادین و تعیین شدت و اهمیت آثار در مرحله غربالگری است. به منظور کمی نمودن اطلاعات و ارزیابی و مقایسه آثار، روش چک لیست سنجشی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور کاهش اثرات نامطلوب و تقویت آثار مثبت، راهکارهای فنی و مدیریتی به منظور کنترل و پایش آلودگیهای مختلفی چون نشت شیرابه و گاز و دفن ایمن زباله های بیمارستانی و سایر پارامترهای کمی و کیفی محیط زیست منطقه ارائه شده است.