سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سحر مبشری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیمراد خواجه زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:
امروزه با توجه به روند رو به رشد مصرف، افزایش ظرفیت نیروگاه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. از طرفی تجدیدساختارراهکارهای متنوعی را در راستای مدیریت بار، پیشرو برنامه ریزان قرار می دهد. از جمله این موارد می توان از برنامه های مدیریتیبار و خودروهای برقی نام برد، که فوایدی از جمله کاهش پیک بار، کاهش هزینه بهره برداری و آلایندگی و همچنین به تعویقانداختن احداث نیروگاه های جدید را به دنبال خواهند داشت. در مقاله پیشرو، از منابع پاسخگویی بار به عنوان منبعی مجازیبرای تدارک رزرو استفاده شده است. بنابراین به منظور بررسی اثرات توأمان منابع پاسخگو بار و خودروهای برقی بر برنامه ریزیتولید مشارکت نیروگاها از دیدگاه اقتصادی و زیستمحیطی، مدلی خطی آمیخته با اعداد صحیح ارائه شده است. مدل ارائه شده با استفاده از بهینه ساز CPLEX در محیط نرم افزار GAMS حل شده است. در مدل پیشنهادی؛ برنامه ریزی همزمان انرژی و رزرو، وضعیت تعهد واحدها، سهم تأمین تقاضا با بهره گیری از خودروهای برقی، و میزان مشارکت مصرف کنندگان در برنامه های پاسخ گویی بار در افق تحت مطالعه با هدف کمینه سازی همزمان هزینه و آلایندگی مشخص می گردد. ساختار پیشنهادی به شبکه ۱۰ واحدی IEEE اعمال شده و نتایج حاصله حاکی از مؤثر بودن مدل پیشنهادی در کاهش آلاینده های انتشاریافته و هزینه های سیستم می باشد.