سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصحی نیا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

محیط زیست به معنای ملموس آن سراسر عرصه زندگی انسان و کلیه فعالیتهای ناشی از آن را در بر می گیرد در دو قرن اخیر، بدنبال انقلاب کشاورزی و گذر از دوران انقلاب صنعتی، دگرگونیهای وسیعی در طبیعت پدیده آمده و کره زمین و منابع موجود در آن به نحو بی سابقه ای آماج دست اندازی و بهره برداریهای بعضاَ بدون برنامه و شتابان قرار گرفته است. با توجه به کمبود آب در اغلب نقاط جهان احداث سد بر روی رودخانه امری اجتناب ناپذیر است.یا احداث سدهای ذخیره ای می توان قسمت اعظم جریانهای آبیرا برای کشاورزی، صنعتی و آب شرب شهرها مورد استفاده قرار داد . ایجاد سدها، تشکیل دریاچه ها و مخازن در مسیر رودخانه ها، رویداد بزرگی است که خود باعث تغییرات شگرفی در محیط اطراف خواهد شد.از جمله سدهایی که قرار است درآینده ای نزدیک در کشور ساخته شود سد چشمه علی شهرستان دامغان است که با توجه به مطالب فوق الذکر و اثرات مثبت و منفی که ساخت سدها بر روی محیط زیست دارد، لازمه انجام ارزیابی در رابطه با سخت سد نامبرده بوضوح مشخص است. در این گزارش در مورد گزینه"نه" بحث گریده است.روش ارزیابی مورد استفاده روش ماتریش Wooten&Rau می باشد که نسبت به سایرین برتری دارد. در این ارزیابی چون نمره نهایی بدست آمده برابر با ۲۰۳+ می باشد/. لذا گزینه "نه" آن منفی است و ساخت سد مذکور اثرات بسیار مثبتی را در منطقه ایجاد خواهد کرد.