سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی حیدری – دانشجوی دکتری زراعت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثان
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثانی ، دانشگاه
حبیب ا… نادیان – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثانی ، دانشگاه
قدرت ا… فتحی – دانشیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثانی ، دانشگاه

چکیده:

گیاهان قادرند در شرایط بروز تنش شوری با تنظیم اسمزی تا حدی مانع کاهش و از دست رفتن پتانسیل تورگر شوند. مطالعات بیوشیمیایی نشان داده که در شرایط تنش شوری گیاهان تعدادی از ترکیبات آلی همانند انواعی از کربوهیدراتها (مانیتول ، ساکارز و رافینوز) و ترکیبات ازته (پرولین و گلیسین – بتائین) تجمع می نمایند، این ترکیبات تداخلی در فرایند های شیمیایی گیاه وارد نمی کنند. هدف از این آزمایش بررسی اثرات ترکیبی شوری و نیتروژن بر میزان کربوهیدرات های محلول در الکل و پرولین در گندم (رقم چمران) بوده است.