سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
غلامحسین حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

جهت بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت و میزان آبیاری آزمایشی درقالب کرت های دو بار خرد شده (اسپلیت – اسپلیت پلات ) بر روی رقم سای اکرا در سه تکرار با سه تاریخ کاشت به فاصله ١٥ روز از همدیگر و با تاریخ کاشت اول ٨ اردیبهشت به عنوان عامل اصلی و با سه سطح بدون آبیاری ، آبیاری در مرحله ٥٠ و ٨٠ درصدتخلیه رطوبتخاک به عنوان عامل فرعی و ارقام ساحل و سای اکرا به عنوان عامل فرعی فرعی در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در سال ١٣٨٣ پیاده گردید . تجزیه واریانس داده های حاصل از صفات عملکرد، وزن متوسط غوزه ، تعداد بوته های بارده ، ارتفاع، تعداد غوزه در بوته ، تعداد شاخه رویا ، تعداد شاخه زایا ، طول شاخه زایای پنجم ، طول بلند ترین شاخه رویا ودرصد زودرسی حا کی از عدم معنی دار بودن سطح تاریخ کاشت در تمامی صفات مورد مطالعه بود .در حالیکه عامل ابیاری برای صفات وزن متوسط غوزه ، تعداد بوته های بارده ، ارتفاع، تعداد غوزه در بوته ، تعد اد شاخه زایا ، طول شاخه زایای پنجم ، طول بلند ترین شاخه رویا و عامل فرعی فرعی برای صفت عمل کرد معنی دار گردید .بطور کلی رقم سایا کرا در تاریخ کاشت دوم با میزان ابیاری در مرحله ٥٠ درصد تخلیه رطوبت خاک بیشترین عملکرد را از خود نشان داد.