سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اشرف زاده – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر کارشناس ارشد، محیط زیست (عضو هیئت عل
علی سمیعی – کارشناس ارشد، محیط زیست شرکت مهندسی قدس نیرو

چکیده:

خطوط انتقال گاز میادین شانول، هما و وراوی، گاز شیرین میادین یاد شده را به پالایشگاه پارسیان در محدوده شهرستان مهر،استان فارس انتقال میدهند. بر اساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست بهرهبرداری از این پروژه نیاز به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) دارد. بر اساس پروژههای مشابه و منابع تخصصی و فنی اقدام به شناسایی ریز عوامل محیطی و ریز فعالیتهای پروژه در مراحل اجرا و بهره برداری گردید. جهت بررسی اثرات محیط زیستی حاصل از اجرا وعدم اجرای پروژه در منطقه مطالعاتی بهطور همزمان از روشهای روی هم گذاری نقشه ها و ماتریس استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که علیرغم بروز اثرات منفی متعدد، با توجه به این که مجموعه موارد مخرب و بسیار مخرب پایینتر از ۵۰ درصد اثرات است، و با در نظر گرفتن این موضوع که پروژه دارای سودمندیهای بسیاری میباشد بهطور مشروط با لحاظ کردن گزینه های اصلاحی و طرحهای بهسازی قابل قبول است. در نهایت چهارچوب سیستم مدیریت محیط زیست(EMS) و برنامه محیط زیست (EMP) طرح تهیه و تدوین گردید.