سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اشرف زاده – عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون
حسین مددی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی بهبهان، دانشگاه شه
علی سمیعی – سرپرست بخش محیط زیست، گروه منابع آب و محیط زیست، شرکت مهندسی قدس نیرو،

چکیده:

هدف این مطالعه ارزیابی اثرات حاصل از اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲ با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، بر محیط زیست منطقه می باشد. براساس پروژه های مشابه و منابع تخصصی و فنی اقدام به شناسایی ریز عوامل محیطی و ریزفعالیتهای پروژه در مراحل اجرا و بهره برداری گردید . برای بررسی اثرات محیط زیستی حاصل از اجرا و عدم اجرای پروژه در محیط زیست منطقه مطالعاتی، از روش های چک لیست ساده و ماتریس تعاملی لئوپولد تعدیل شده استفاده شد. با توجه به بررسی ها و نتایج حاصل از تکمیل ماتریس ارزیابی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری مشاهده گردید که مجموعه موارد مخرب و بسیار مخرب، پایین تراز ۵۰ درصد اثرات است. بنابراین، اجرای پروژه با اعمال طرح های بهسازی و گزینه های اصلاحی مورد تایید مقدماتی قرار گرفت، اما تایید نهایی آن به بررسی تفصیلی و دقیق تر وضعیت پراکنش گونه های شاخص حیات وحش منطقه موکول گردید. در نهایت روشهای کاهش و کنترل اثرات و پیامدهای منفی به تفکیک مراحل ساختمانی و بهره برداری ارائه شده و برنامه های پایش و مدیریت محیط زیست تدوین گردید.