سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر مهدی ثقفی – استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه پیام نور
حمید علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

بحران آب مسئلهای است که امروزه با آن مواجه هستیم. اما این بحران ناشی از کمبود آب جهت رفع نیازهای ضروری ما نیست. بلکه این بحران ناشی از مدیریت منابع آب است، بطوریکه میلیونها انسان و محیط زیستهای مختلف را بطور زیانباری در رنج قرار داده است. شناسایی و تعیین درجه بحران آب به لحاظ جمیع عوامل زیست محیطی از جمله مباحثی است که امروزه به عنوان گامی مهم در فرایند برنامهریزی جهت نیل به اهداف کمی توسعه و عمران روستایی محسوب میشود. امروزه برای استفاده بهتر و صحیح از منابع و کاربری بهینه، که از عوامل موثر در مسئله بحران آب میباشند، دستیابی به اطلاعات کافی و نیز راههای بدست آوردن این اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اساساً سیستم GIS بیشترین ظرفیت را در بدست آوردن اطلاعات فضایی از زمین دارد و به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. بر این اساسی در این مقاله پس از ارایه کلیاتی از ساختار محیط طبیعی و خصیصههای اقتصادی- اجتماعی منطقه مطالعاتی (دریاچه پریشان)، با استفاده از تصاویر ماهوارهای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) اثرات بحران آب و تاثیر آن بر سکونتگاههای روستایی و کاربریهای کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سرانجام به کمک روش علمی و پس از تعیین شدت و ضعف بحران در ابعاد مختلف طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، پیشنهادهایی در مورد کاهش بحران و پایداری بیشتر سکونتگاههای منطقه مورد مطالعه ارایه شده است. اگر چه این مسئله و نیز عدم استفاده صحیح از زمین در مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه نابرابری بوجود آورده، اما نقاط روستایی این منطقه هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار دارای ظرفیت و توان بالقوه بالایی هستند.