سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رئوف مصطفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
امیر سعدالدین – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ارزیابی کمی پروژه های آبخیزداری به منظور ارزیابی اثرات آنها و تصمی مگیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرحها درشرایط مشابه، ضروری میباشد. این عمل ما را در نیل به اهداف مختلف مترتب بر فهالیتهای آبخیزداری از جمله کنترل سیل کمک مینماید. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر طرح آبخیزداری اجرا شده در آبخیز جعفرآباد (با مساحت ۱۰۹ کیلومترمربع) در استان گلستان از دیدگاه هیدرولوژیک صورت گرفته است. مقایسه پارامترهای هیدرولوژیکی جریان در زمان قبل و بعد ازاحداث سدهای اصلاحی با استفاده از آزمون تیجفت، صورت گرفت. به این منظور مدل هیدرولوژیک HEC-HMS با دادههای مشاهداتی، واسنجی و اعتباریابی گردید. فرایند بارش- رواناب در زیرحوزهها انجام گرفت و روندیابی در مخازن کوچک با روش پال اصلاح شده، انجام شد و هیدروگراف سیل با دورهبازگشت های متفاوت ۲ تا ۱۰۰ ساله در وضعیت قبل ونیز بعد از احداث عملیات آبخیزداری در آبخیز شبیه سازی گردید. معیارهای دبی اوج، زمان تا اوج، زمان پایه و حجم سیلاب برای ارزیابی تاثیر هیدرولوژیک تعیین شد و مقادیر آنها در دو وضعیت مذکور با دورهبازگشتهای مختلف، محاسبه شد.