سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرزو زاهدی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی مدندوست – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
حسین قره داغی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد علوفه و شاخص های رشد یونجه در کشت همراه با چاودار در منطقه فسا (فارس آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ صورت گرفت. آزمایشبه صورت بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار انجام شد؛ تراکم های مختلف کاشت چاودار b1: 0kg/ha, b2: 60kg/ha, b3: 120kg/ha, (b4: 180kg/ha تیمارهای آزمایشبودند. نتایج این آزمایش نشان داد که گیاه چاودار در تراکم های مورد آزمایش و در برخی از زمان های برداشت بر وزن خشک گیاه یونجه، ارتفاع ساقه آن، شاخص سطح برگ وسرعت رشد نسبی یونجه تاثیر معنی دار داشته است. همچنین چاودار در تراکم های مورد آزمایش بر تعداد بوته درهرمترمربع و تعداد پنجه در هر بوته در زمان چین اول تاثیر معنی دار داشته و می تواند باعث ایجاد تغییرات معنی دار در عملکرد یونجه خشک و عملکرد کل علوفه در چین های اول و دوم گردد. با توجه به داده های این آزمایش نتیجه گیری شد که تراکم ۶۰ کیلو گرم بر هکتار بهترین تراکم از بین سه تراکم مختلف چاودار مورد آزمایشو بهترین زمان برای خارج کردن چاودار، مرحله اوایل خوشه دهی می باشد