سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
فائز رئیسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
نجات پیرولی بیرانوند – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی
میراحمد موسوی شلمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

گوگرد یکی از عناصری است که می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم فرآیند گره زایی و همزیستی را در گیاهان تثبیت کننده نیتروژن تحت تأثیر قرار دهد . با توجه به اهمیت گوگرد در بهبود عملکرد گیاهان تثبیت کننده نیتروژن ضرورت استفاده از آن در تغذیه گیاه احساس می شود . گوگرد علاوه بر نقش تغذیه ای خود از طریق اصلاح pH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه می تواند موجب افزایش رشد و تثبیت نیتروژن در گیاه شود . کاچاو و همکاران (۱۹۹۷) در یک آزمایش مزرعه ای اثر منابع و سطوح مختلف گوگرد را بر روی گره زایی، عملکرد و جذب مواد غذایی توسط لوبیا بررسی و مشاهده کردند مصرف ۴۰ کیلو گرم گوگرد تعداد گره ها را به طور معنی داری افزایش می دهد . همچنین جذب نیتروژن، فسفر و گوگرد با افزایش مقدار گوگرد افزایش یافت ] . [ ۱ دوبی و بیلر (۱۹۹۵) هم در آزمایش مزرعه ای در خاکی با pH برابر ۷/۵ در هندوستان اثر مقادیر ۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار از منابع گوگرد ( گچ ) (۱۸% S ، پیریت ) (۲۲%S و سوپر فسفات ) (۱۲% S بر تثبیت نیتروژن سویا، وزن خشک گیاه و تعداد غده در مراحل مختلف رشد گیاه را مثبت گزارش نمودند ] . [ ۲ اما استفاده از تکنیک نیتروژن نشان دار و تعیین دقیق نیتروژن حاصل از هوا، خاک و کود می تواند به روشن شدن این مطلب کمک کند که آیا گوگرد با مساعد شدن شرایط واکنش خاک و در نتیجه جذب بیشتر نیتروژن معدنی در گیاه یا از طریق بهبود اکسیداسیون فعالیت ریزوبیوم ها و افزایش تثبیت نیتروژن و یا تلفیقی از هر دو روش می تواند در جذب بیشتر نیتروژن دخیل باشد