سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه فاطمی نیک – کارشناس ارشد زراعت
سعید شرفی – مربی دانشگاه اراک
ثریا قاسمی – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات استان ایلام
خسرو عزیزی – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

استفاده از عوامل بیولوژیک در تولید محصولات کشاورزی یکی از گام های موثر در راستای کشاورزی پایدار است . بدین منظور آزمایشی جهت بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کود زیستی ازتوباکتر و کود شیمیایی اوره (Nc: شاهد، N0: مصرف کود زیستی ازتو باکتر به تنهایی بدون مصرف کود اوره ، N1: مصرف ۶۰ کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکتر، N2: مصرف ۱۲۰ کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکتر و N3: مصرف ۱۸۰ کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکتر ) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم آبی (چمران و پیشتاز ) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که از نظر کلیه صفات مورد بررسی اثر سطوح کودی و همچنین اثر متقابل رقم و کود (به جز صفت شاخص برداشت) معنی دار است. از نظر عملکرد دانه بین رقم پیشتاز (۶۰۲۳/۷۲ کیلوگرم در هکتار) و رقم چمران (۴۰۴۴/۴۱ کیلوگرم در هکتار) اختلاف عملکردی در حدود ۳۲/۸۵% مشاهده گردید . بیشترین عملکرد دانه در سطح کودی N2 و برای رقم پیشتاز به دست آمد ( ۶۵۰۰ کیلوگرم در هکتار).