سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی رحیم زاده – کارشناس ارشدزراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات کودهای زیستی برعملکرد و شاخص های رشد سورگوم علوفه ای آزمایشی با استفاده از طرح فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۸۳ انجام شد . در این آزمایش فاکتورهای مورد بررسی شامل سه سطح تراکم بوته (۸/۶، ۲۰/۱۶، و ۲۷/۷ بوته درمترمربع) و دو سطح کود زیستی از نوع باکتری های محلول کننده فسفات (کاربرد و عدم کاربرد) و دو سطح کود شیمیایی فسفاته از نوع سوپر فسفات تریپل (۵۰% و ۱۰۰% مقدار مورد نیاز گیاه ) بودند. نتایج تجزیه واریانس و میانگین تیمارها بر عملکرد و اجزا آن نشان داد که کودزیستی فسفاته تاثیرقابل توجهی برافزایش عملکرد داشت بنابر این کاربرد باکتری های PSB (مخلوطی از دو باکتری Bacillus lentus strain (p5 و (Pseudomonas putida strain (p13) بالاترین نسبت تولید بیوماس به میزان ۱۱۰/۶ تن در هکتار داشت. در میان شاخص ها ی رشد بالاترین میزان TDW، LAI ،CGR مربوط به تیمارهایی بود که حاوی باکتری ها زیستی بود.بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد استفاده از کودهای زیستی در مقایسه با کودهای شیمیایی همبستگی مثبت و معنی داری بر عملکرد و اجزا عملکرد دارد.