سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمید مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس)
علی پوربشیر – کارشناسمهندسین مشاور حاسب کرجی)

چکیده:

ارزیابی طرح های آبخیزداری به منظور بررسی میزان تحقق اهداف، بهبود روش ها، بازنگری سیاست های کلان وخرد و ابداع شیوه های نوین، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با هدف ارزیابی اثر طرح های آبخیزداری اجرا شده بر فرسایش و رسوب، حوضه پرزیتون باوسعت۵۶/۶۷ کیلومترمربع در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز انتخاب شد این حوضه در سال ۱۳۷۵ به وسیله مدیریت آبخیزداری استان فارس مطالعه شده واز همان سال تا سال ۱۳۸۲ بخشی از طرح های پیشبینی شده در مطالعه، اجرا شده است. به این منظور دو ناحیه سکوبندی شده و محل اجرای طرح های بیولوژیک بعنوان مناطق اجرای عملیات و دو ناحیه در مجاور آن ها به عنوان شاهد انتخاب و با استفاده از معادله جهانی، فرسایش آنها بر آورد گردیده. پس از اجرای طرح های بیولوژیک و سکوبندی به ترتیب ۳۲ و ۷۲ درصد، فرسایش کاهش یافته است. بر اساس نتایج بدست آمده تاثیر فعالیت های آبخیزداری بر کنترل فرسایش مثبت است