سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد هادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احمد اصغر زاده – موسسه تحقیقات خاک و آب
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

تاثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر گیاهان رویش یافته از بذرهای حاصل از شرایط تنش خشکی ارقام سویا، در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید . تیمارها شامل بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر ۵۰ (آبیاری مطلوب)، ۱۰۰ (تنش متوسط)، ۱۵۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A ، رقم (منوکین، ویلیامز و لاین اس .آر.اف × تی ۳) و تلقیح بذر به عنوان کرت اصلی (تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، تلقیح توام برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم وعدم تلقیح ) بود. نتایج نشان دادند که گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش شدید از تعداد گره و ارتفاع کمتری نسبت به آبیاری مطلوب برخوردار بودند. برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم ارتفاع، تعداد گره، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل گیاه را افزایش داد. گیاهان حاصل از بذرهای تنش متوسط تلقیح شده با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم به ترتیب ۴۰، ۴۱ و ۴۴ درصد از وزن خشک برگ، ساقه، کل گیاه بیشتری نسبت به آبیاری مطلوب برخوردار بود. بنابراین با توجه به تاثیر منفی تنش خشکی، تلقیح بذرهای حاصل از تنش متوسط با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم باعث افزایش خصوصیات گیاه نسبت به آبیاری مطلوب گردید.