سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد هادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احمد اصغر زاده – موسسه تحقیقات خاک و آب
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر ویژگیهای گیاهان سویا حاصل از بذر تنش خشکی، آزمایشی سه عاملی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در شرایط گلخانهای اجرا گردید. تیمارها شامل عامل رقم (منوکین، ویلیا مز و لاین اس .آر.اف × تی ۳) ، بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر ۵۰ (آبیاری مطلوب )، ۱۰۰ (تنش متوسط)، ۱۵۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و تلقیح (عدم تلقیح بذر، تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، تلقیح توام برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم) بود. آبیاری گیاهان با محلول غذایی هوگلند بدون نیتروژن انجام شد. نتایج نشان داد که گیاهان حاصل از بذرهای تنش متوسط، به ترتیب ۱۶، ۲۳، ۱۸ و ۳۰ درصد از وزن خشک بخش هوایی، ریشه، کل گیاه و برگ بیشتری نسبت به آبیاری مطلوب برخوردار بود . برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم کل خصوصیات گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش متوسط را افزایش داد . گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش شدید از تعداد و وزن خشک غده ریشه بیشتری برخوردار بود، در حالیکه وزن تر و خشک غده گیاهان از بذرهای تنش متوسط به میزان زیا دی کمتر از آبیاری مطلوب بود تلقیح توأم ازتوباکتر کروکوکوم با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم بیشترین تعداد و وزن تر غده را حاصل نمود . افزودن ازتوباکتر کروکوکوم به برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم خصوصیات غده های ریشه را افزایش داد.