سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور حسن زاده – کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری در باغشاهی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – کرج

چکیده:

در این پژوهش عکس العمل سه رقم کلزای پاییزه به چهار ر ژیم آبیاری (قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد ، قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد ، قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه به بعد و یک رژیم آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A به عنوان تیمار شاهد ) از نظر صفات مرفولو ژیک (ارتفاع بوته ، قطر ساقه ،تعداد شاخه فرعی در بوته و طول خورجین در بوته) و رابطه آن ها با عملکرد دانه و روغن در یک کشت پاییزه در جنوب شرقی اصفهان تحت طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در سه تکرار در سال زراعی ۸۳-۸۲ مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که قطع آبیاری (تنش خشکی ) از مرحله گلدهی به بعد تاثیر نامطلوبی بر روی صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و روغن داشته ، به طور ی که باعث کاهش معنی داری در ارتفاع بوته (۱۲۰/۱ به ۹۴/۶۷ سانتی متر )، قطر ساقه (۰/۶۷۷۸ به ۰/۴۳۳۳ سانتی متر)، تعدا شاخه فرعی دربوته (۵/۹۲۲ به ۴/۳۵۶)، طول خورجین در بوته (۵/۲۵۶ به ۴/۵۴۴ سانتی متر)، عملکرد دانه ( ۲۷۳۱ به ۲۲۰۶ کیلوگرم در هکتار ) و عملکرد روغن ( ۱۳۳۲ به ۱۰۹۸ کیلوگرم در هکتار ) شد، همچنین نتایج بیانگر همبستگی مثبت و قوی بین صفات مرفولو ژیک و عملکرد دانه بود ، به گونه ای که با افزایش ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین ا فزایش یافته و به دنبال آن عملکرد دانه و روغن افزایش یافت.