سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حامد هادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
آیدین حمیدی – موسسه ثبت ارقام و گواهی بذر و نهال
ویکتوریا عسکری درمنکی – موسسه ثبت ارقام و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی کیفیت بذ رهای سویای حاصل از تنش خشکی با آزمون های مختلف بنیه بذر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید . تیمارها شامل بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر ۵۰ (آبیاری مطلوب )، ۱۰۰ (تنش متوسط)، ۱۵۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) ، رقم (منوکین، ویلیامز و لاین اس.آر.اف × تی ۳) و نوع آزمون (جوانه زنی استاندارد، سرما و هدایت الکتریکی ) بود. نتایج نشان دادند که بذرهای حاصل از تنش شدید بذر پوسیده ، متوسط جوانه زنی روزانه ، درصد جوانه زنی ، قدرت بذر ، شاخص طولی بنیه گیاهچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه به ترتیب ۲۶، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۱۶ درصد از میزان کمتری نسبت به بذرهای حاصل از آبیاری مطلوب برخوردار بودند . میزان بذر سخت بذرهای حاصل از تنش شدید ۸۱ درصد و وزن خشک گیاهچه بذرهای حاصل از تنش متوسط ۸درصد بیشتر از بذر های حاصل از آبیاری مطلوب بود . هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از تنش شدید ۱۶ درصد از میزان بیشتری نسبت به آبیاری مطلوب برخوردار بود. تنش خشکی تاثیری بر قوه نامیه نداشت در حالیکه قدرت بذر و بنیه گیاهچه کاهش یافت.