سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود متین – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان
مصطفی سعیدفر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر که اثر خاک و عمق آب زیر زمینی را در استقرار چهارگونه شورپسند Atriplex, Seidizia rosmarinus , veruciferun Halocnemum strobilaceum و Aeluropus litoralis ارزیابی می کند حاصل طرحمطالعاتی از طرف مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان می باشد که در سطح وسیعتر از استان و تعداد نسبتا زیادی گونه های شورپسند انجام گردیدهاست.
عمق مطالعه خاک ۵۰-۰ و ۱۰۰-۵۰ وعمق آب زیر زمینی >5 , 3-5 , <3 متر طبقه بندی گردیده است. نتایجی که تا این مرحله از مطالعه بدست آمده است، به شرح زیر است.
۱- دامنه مقاومتاین گونهها نسبت به شوری، گچ و آهک زیاد است.
۲- در رابطه با بافت خاک:
– گونه Ha.st بافت های متوسط تا سنگینی و آب زیر زمینی بالا را ترجیح می دهد.
– گونه های Se.ro و Ae.li اغلب بافتهای متوسط تا سبک را به بافت های سنگین تر ترجیح می دهند.
گونه اول به عمق آب بدون حساسییت و گونه دوم عق ایستابینسبتا بالا ترجیح می دهد.
– گونه At.ve اغلب در خاکهای سنگین وجودداشته و عمق ایستابی در این گونه بالا و در اقلیم گرم و خشک کویر مرکزی ایران نیز مشاهده نگردیده است.