سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق حبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای – سازمان انرژی اتم
نصرت الله ثاقب – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای – سازمان انرژی اتم
میراحمد موسوی شلمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای – سازمان انرژی اتم
علی خراسانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای – سازمان انرژی اتم

چکیده:

به دلیل عملکرد کم محصولات و کارائی پایین آبیاری در کشور کارائی مصرف آب و ارزش افزوده اقتصادی آب مصرفی کشاورزی در حد نامطلوب می باشد . به منظور افزایش کارائی مصرف آب و کود ومحصول یک طرح تحقیقاتی منطقه ای کود آبیاری طی سال های ۸۱۰ – ۱۳۷۹ به اجرا در آمد . در ایران اثردوره های مختلف اعمال کود از طریق آبیاری قطره ای روی میزان محصول و کارائی مصرف آب و کود در زراعت گوجه فرنگی در کرج مورد بررسی قرار گرفت . اوره، اسید فسفریک و سولفات پتاسیم به میزان های ۳۴۴ کیلوگرم ازت در هکتار، ۹۷ کیلوگرم فسفر در هکتار و ۲۶۶ کیلوگرم پتاسیم در هکتار توسط پمپ کود در دوره های سه روزه، ۶ روزه، ۹ روزه و ۱۲ روزه در طی دوره رشد گیاه داخل آب آبیاری پمپاژ گردید . به منظور ارزیابی کارائی مصرف کود اوره از رادیو ایزوتوپ ازت ۱۵ و از روش نوترون متری جهت کنترل رطوبت ناحیه ریشه گیاه و برنام ه ریزی آبیاری استفاده گردید . نتایج حاصل اثر معنی داری روی محصول و کارائی مصرف کود از ته نشان نمی دهد . اعمال کود در دوره سه روزه (در هر آبیاری) بیشترین میزان محصول میوه و کارائی مصرف آب به ترتیب با مقادیر میانگین ۱۱۹/۲تن در هکتار و ۱۵/۱کیلوگرم بر متر مکع ب آب را نشان می دهد . میزان آب کاربردی به ترتیب ۸۲۱۵ و ۷۵۹۶ منرمکعب در هکتار برای سال های ۹- ۱۳۷۸ بوده است . بطور کلی در شرایط محل اجرای طرح در جنوب غربی کرج در خاک با بافت لوم رسی کوددهی در هر آبیاری بهترین نتیجه را عاید نموده است