سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارژنگ صادقی – استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز

چکیده:

سازه های فضاکار سبک و دارای درجه نامعینی بالائی هستند. این دو خصیصه باعث شده بود که مدتها تصور رود که این سازه ها در برابر ۱ و ۲[ و … نشان داد که این سازه ها هر چند نسبت به سازه ] زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله در کوبه به سال ۱۹۹۵ های متعارف ایمن تر هستند ولی نباید آن ها را مطلقا مصون پنداشت. با توجه به این مطلب کارهای متعددی برای ارزیابی رفتار سازه های .[ فضاکار در مقابل زلزله انجام گرفته است] ۳ الی ۵ در این مقاله سه کار مختلف ارزیابی اثرزلزله در سازه های فضاکار که نتایج آنها بصورت استاتیکی معادل و کاربردی می باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. کار اول برای شبکه های دو لایه تخت ارائه شده و مشابه روش معمول آئین نامه ها در برآورد نیروی زلزله می باشد. واضع این روش چین بوده و آئین نامه ای نیز در این رابطه در این کشور تهیه شده است. کار دوم به چلیک های دو لایه مربوط بوده و برای این خانواده از سازه های فضاکار روابطی برای ارزیابی نیروی استاتیکی معادل افقی و قائم زلزله ارائه گردیده است. کار سوم بر روی گنبد های تک لایه صورت گرفته و حاصل آن ارائه روابطی برای تعیین نیروی افقی و قائم زلزله بر روی این سازه های فضاکار می باشد. هر یک از این روشها تعیین نیروی استاتیکی معادل ناشی از زلزله را برای خانواده ای خاص از سازه های فضاکار تسهیل می نمایند، ولی دارای نقایصی نیز هستند که می تواند رفع آنها برای محققانی که می خواهند راه را ادامه دهند مفید واقع شود.