سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

قاسم مرتضایی فریزهندی – استادیار جهاددانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق در حوزه آبخیز چپ چپ – گمیش آباد یکی از زیر حوزه های آبخیز زنجانرود واقع در شمال غرب شهرستان زنجان با انتخاب ۳۲ خندق در بخش مرکزی تحقیق و با استفاده از اطلاعات از تفسیر عکسهای هوایی مربوط به سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۶ و ۱۳۸۰ و تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۷ همراه با عملیات میدانی و باز دیدها، موقعیت مکانی خندق های انتخاب انجام شده است. با توجه به تهیه نمونه های خاک از محل تشکیل خندق ها بر اساس نتایج تشریح پروفیل خاک، اقدام به تجزیه آزمایشگاهی نمونه های خاک به منظور تعیین و مشخص کردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای محل تشکیل خندق ها گردیده است. طبق مطالعات فوق بین میزان کربن آلی، سیلت، نسبت جذب سدیم با رشد طولی خندق رابطه معنی دار وجود دارد. و این بدان معنی است که گسترش خندق ها در اثر کاهش مواد آلی و افزایش میزان املاح و یا به عبارتی به علت ناپایداری خاک ایجاد می گردد.