سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه آرودی – کارشناس زیست شناسی علوم گیاهی و عضو باشگاه پژوهش گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
معصومه مازندرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ؛ استاد راهنما
الهه کیائی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی و عضو باشگاه پژوهش گران جوان واحد گرگان
عزت ا… قائمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

چکیده:

ترشک شبدری با نام علمی Oxalis corniculata متعلق به تیره ی Oxalidaceae ، گیاهی علفی و یـک سـاله بـا میـوه کپسول و از جمله گیاهان دارویی با ارزشی است که درمناطق معتـدل ایـران بـه خـصوص منطقـه خرگـوش تپـه گرگـان در خاکی با PH= 7/63 رویش دارد . کلیه ی قسمت های گیاه مورد استفاده ی غذایی و دارویی قرار می گیرد و از قدیم الایام به عنوان سبزی مفیـد، م عطـر و چاشـنی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت . نتـایج تحقیقـات نـوین حـاکی از وجـود مـواد مـؤثره اسیداگزالیک،کربوهیدرات، تانن، اگزالات، پروتئین، بتا کاروتن، آنتوسیانین، ویتامین های C , B1 ، مواد معدنی ( کلـسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و … ) ، بنزوکینون، ۱-۵ متوکسی فنل ، مالویدین ۳-۶ گلوکوزید و … در سرشاخه های هوایی گیاه است و به تناسب آن دارای اثر درمانی در درمان ناراحتی های پوستی، جوش، زگیل، هپاتیت، سرطان، نقرس، تهوع، قابض، مدر، سوختگی، اسهال خونی و … می باشد . در این تحقیق اثر ضد میکروبی عصاره الکلی ترشک شبدری بر مهم ترین باکتری های مولد زخم مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش سعی بر آن شد که پس از جمع آوری گیاه در زمان گل دهی از منطقه دانشگاه آزاد اسلامی گرگـان و خشک کردن آن در مجاورت هوا، عصاره گیری با حلال مناسب و روش پرکولاسیون انجام گیرد . بدین ترتیب که ۵۰ گرم از پودر نمونه گیاهی مورد نظر را داخل دکانتور ریخته و سپس مرحله به مرحله به آن اتانول %۷۰ می افزائیم و پس از حذف الکل فعالیت ضد باکتریایی عصاره الکلی برعلیه باکتری های فوق مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت . نتایج و بحث
نتایج حاصله از این تحقیـق بـیش تـرین اثـر ضـد باکتریـایی را در برابـر بـاکتری اسـتافیلوکوکوس اورئـوس نـسبت بـه سودوموناس ائروژینوزا و اشرشیاکلی نشان داده است . بنابراین با توجه بـه نتیجـه مثبتـ ی کـه ایـن گیـاه بـر عمـده تـرین عامـل عفونت زخم ایجاد نمود به کارگیری این گیاه دارویی در درمان عفونت های پوستی و سوختگی برای مطالعات داروشناسی توصیه می گردد .