سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فردین نصیری مقدم – کارشناس ارشد سازه های آبی(شرکت مهندسین مشاور پار آب شیراز)
روزبه اقامجیدی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی(شرکت مهندسین مشاور حاسب کرجی شیراز)

چکیده:

سالانه هزینه های ز یادی در حوزه آبخیز کشور جهت انجام عملیات آبخیزداری به م نظ ور حفظ منابع طبیعی وجلوگیری از خسارات سیل صرف می شود و لازم است از روش های نوینی نظیر شبیه سازی هیدرولوژیکی اثرات کمی و کیفی عملیات آبخیزداری بر روی سیلاب مشخص شود . تحقیق حاضر نیز به همین منظور در ح وزه کلابدره و دربند انجام شده است . به همین منظور داده های جمع اوری شده سپس بازدید میدانی از عملیات آبخیزداری انجام میشود و موقعیت سازه ها با استفاده ازGPSتعیین شده سپس با استفاده از مدلHec-Hms حوزه برای شرائط قبل و بعد از آبخیزداری مورد واسنجی قرار کرفته است . شبیه سازی برای رگبارها با دوره باز گشت مختلف انجام شده است شبیه سازی برای شرائط قبل از آبخیزداری بدون در نظر گرفتن سازه ها و اقدامات انجام می شود و با شرائط بعد از آبخیزداری مقایسه می گردد. پارامترهایی از سیلاب که مورد ارزیابی قرارمی گیرد شامل حجم. دبی پیک و زمان به اوج رسیدن می باشد. براساس نتایج حاصل می توان نتیجه کرفت که با توجه به نتایج مد لHec-Hms اثر عملیات آبخیزداری در مهار سیلاب موثر و مفید است