سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرید باقری – کارشناس ارشد خاکشناسی، مرکز تحقیقات چای کشور

چکیده:

مس در چای قسمت اصلی تشکیل دهنده آنزیم پل یفنل اکسیداز است که برای فرآیند تخمیر حیاتی م یباشد. این عنصر در مرغوبیت چای اهمیت بسزایی دارد. مس با دخالت در عمل تخمیر برگ سبز چای مستقیمًا در طعم و رنگ آن تأثیر م یگذارد. تئافلاوین (TF) وتئاروبیجین (TR) دو پل یفنلی هستند که عامل طعم و رنگ چای میباشند. نسبت TF/TR شاخص مناسبی برای تشخیص میزان مطلوبیت چای است. یک علامت قطعی کمبود مس، افزایش مدت زمان تخمیر در مرحله چایشازی است. برگی که دچار کمبود شدید مس است در طول تخمیر، رنگ نارنجی روشن پیدا نمیکند و تغییر رنگ آن از سبز تیره به قهوه ای تیره بسیار به کندی صورت میگیرد. غلظت مطلوب مس در بوته های چای بین ۳۰- ۲۰میل یگرم در کیلوگرم است. بر اساس تحقیقات انجام شده هرگاه میزان مس در برگ سبز چای به کمتر ازppm۱۵ تقلیل یابد از مرغوبیت چای کاسته م یشود. قابلیت جذب مس در خاک تنها با مصرف بسیار زیاد سولفات مس افزایش مییابد، در حالی که محل و لپاشی برگی مس مفیدترین راه جهت رفع کمبود غلظت آن در برگ و بهبود فرآیند تخمیر است.