سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد صالحی – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده:

اثر کاتالیزور سرعت سوزش از نوع ترکیبات ترشیو بوتیل فروسن بر پایداری سوخت جامد مرکب مورد بررسی قرار گرفته است. نمون ههای سوخت جامد مرکب بر پایهHTPBآنیونی بوده و در دماهای محیط و ۶۰ درجهسانت یگراد به مدت ۶۱ ماه قرار داده شدند و در فواصل زمانی معینی تغییرات خواص مکانیکی، میزان سل، ژل و سختی آن مطالعه شد. درصد ژل در سوخت با گذشت زمان به صورت خطی افزایش یافت و افزایش کاتالیزور سرعت سوزش شیب این افزایش را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب پایداری بیشتر سوخت گردید. میزان درصد ازدیاد طول سوخت در طول کهولت روندی کاهشی را نشان م یدهد و این کاهش به صورت خطی نسبت به زمان تغییر م یکند. بر مبنای ۵۰ % افت خواص، طول عمر سوخت در دمای ۶۰ درجه سانت یگراد، با افزودن کاتالیزور سرعت سوزش از ۱۴ هفته به ۷۷ هفته م یرسد که بیش از پنج برابر افزایش را نشان م یدهد. با گذشت زمان میزان سختی سوخت به صورت خطی روندی افزایشی را نشان م یدهد. شیب تغییرات سختی در سوخت با افزایش کاتالیزور سرعت سوزش حدود هفت برابر کاهش م ییابد.