سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب راعی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ندا دمقصی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سید شریفی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظورارزیابی اثرات کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود رقم کاکا ، آزمایشی درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۵ اجرا شد . آزمایش به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح پا یه بلوک های کامل تص ادفی با سه تکرار اجر ا گردید . عامل اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری (آبیاری کامل ، آبیاری تا مرحله گلدهی ، آبیاری بعد از مرحله گلدهی و بدون آبیاری ) و عامل فرعی شامل تراکم های مختلف ۱۶، ۳۲ و ۶۴ بوته در مترمربع بود . نتایج نشان داد که اثرات سطوح آبیاری و تراکم ، روی تعد اد غلاف در بوته ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار بود. تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در واحد سطح در آبیاری کامل و آبیاری تا گلدهی بیشتر از سایر سطوح آبیاریبود. عملکرد دانه دربوته، تعداد غلاف دربوته و وزن هزار دانه در تراکم های ۱۶ و ۳۲ بوته در مترمربع در مقایسه با تراکم ۶۴ بوته در متر مربع بیشتر بود. در مقابل عملکرد دانه در واحد سطح در تراکم ۶۴ بوته در مترمربع به طور معنی داری بیشتر از سایر تراکم ها بود . نتایج مربوط به اثرات متقابل آبیاری و تراکم نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه درتراکم ۶۴ بوته در متر مربع با آبیاری کامل و بدون آبیاری حاصل گردید، هر چند بین تراکم های ۶۴ با ۳۲ بوته در مترمربع در شرایط بدون آبیاری اختلاف معنی داری وجود ند اشت. با توجه به محدودیت منابع آبی و فراهم نبودن امکان آبیاری کامل ، با انجام آبیاری تا مرحله گلدهی و.تراکم ۶۴ بوته در متر مربع، می توان عملکرد مناسبی را تولید کرد.