سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال احمدآلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، میان
معروف خلیلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایج غربی
رعنا سلیمانی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

به منظور ارزیابیعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در راستای کاهش مقدار آب مصرفی و نیز ارزیابی اثر کم ابیاری بر مراحل مختلف رشد، آزمایشی به مدت ۲ سال (۱۳۸۳- ۱۳۸۲ ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندواب بر روی رقم SC704 با تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار به اجرادر آمد. این تحقیق در قالب طرح آماری کرت های خر شده (split-plot) با طرح بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار به اجرا درآمد. کرت های اصلی دورهای مختلف آبیاری در سه سطح شامل ۱۰۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۱ روز) ، ۱۳۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۵ روز) و ۱۶۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۹ روز) تبخیر تجمعی از تشت کلاسA، و کرت های فرعی مختلف نیاز آبی، شامل ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ درصد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر دو رآبیاری (فاکتور اصلی) و نیاز آبی (فاکتور فرعی) در سطحاحتمال ۱% آماری اختلاف معنی داری بر عملکرد دانه، ASI، طول بلال،ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف ، وزن هزار دانه و درصد پوشش سبز داشت. اثر متقابل دور آبیاری ضربدر نیاز ابی فقط برای ASI در سطح احتمال ۵% آماری معنیدار گردید. هم چنین نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین عملکرد برای دور ابیاری برابر ۱۰/۷ تن در هکتار (دور آبیاری ۱۱ روز) و برای نیازآبی برابر ۱۱/۳۹ تن در هکتار (نیاز ابی ۱۰۰ درصد) بود. با توجه به اینکه کاهش عملکرد از دور آبیاری ۱۱ روز به ۱۵ روز بسیار کم است پیشنهاد میشود که در منطقه موردآزمایش دور آبیاری را به جای ۱۱ روز، ۱۵ روز انتخاب کرد. هم چنین با توجه به اینکه کاهش عملکرد و سایر صفات وابسته به عملکرد در نیاز آبی ۷۵% نسبت به نیاز آبی ۱۰۰% ناچیز بوده، پیشنهاد میشود به منظور صرفه جویی درمصرف آب آبیاری و به زیر کشت بردن مقدار بیشتری از اراضی با آب صرفه جویی شده و درکل سوددهی بیشتر، به جای ۱۰۰% نیاز ابی از۷۵% نیاز آبی برای آبیاری ذرت در منطقه استفاده گردد.