سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمال احمدآلی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (ایستگاه میاندوآب)
معروف خلیلی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (ایستگاه میاندوآب)
کامران انوری – کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در راستای کاهش مقدار آب مصرفی و نیز ارزیابی اثر کم آبیاری بر مراحل مختلف رشد، آزمایشی به مدت ۲ سال (۱۳۸۳-۱۳۸۲) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب بر روی رقم SC 704 با تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار به اجرا درآمد. این تحقیق در قالب طرح آماری کرت های خرد شده (split-plot) با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد.کرت های اصلی دورهای مختلف آبیاری در سه سطح شامل ۱۰۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۱ روز )، ۱۳۰ میلی متر (دور آبیاری۱۵ روز ) و ۱۶۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۹ روز ) تبخیر تجمعی از تشت کلاس A، و کرت های فرعی میزان های مختلف نیاز آبی، شامل ۷۵،۵۰ و ۱۰۰ درصد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر دور آبیاری (فاکتور اصلی ) و نیاز آبی (فاکتور فرعی ) در سطح احتمال ۱% آماری اختلاف معنی داری بر عمل کرد دانه،ASI،طول بلال،ارتفاع بوته،تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و درصد پوشش سبز داشت.اثر متقابل دور آبیاری × نیازآبی فقط برای ASI در سطح احتمال ۵% آماری معنی دار گردید. هم چنین نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین عمل کرد برای دور آبیاری برابر ۱۰/۷ تن دره کتار (دور آبیاری ۱۱ روز )، و برای نیاز آبی برابر ۱۱/۳۹ تن دره کتار (نیاز آبی ۱۰۰ درصد ) بود. با توجه به اینکه کاهش عمل کرد از دور آبیاری ۱۱ روز به ۱۵ روز بسیار کم بوده می توان پیشنهاد نمود که در منطقه مورد آزمایش دور آبیاری را به جای ۱۱ روز،۱۵ روز انتخاب کرد. هم چنین با توجه به اینکه کاهش عمل کرد و سایر صفات وابسته به عمل کرد در نیاز آبی ۷۵% نسبت به نیاز آبی ۱۰۰% ناچیز بوده، می توان پیشنهاد کرد به منظور صرفه جویی در مصرف آب آبیاری و به زیر کشت بردن مقدار بیشتری از اراضی با آب صرفه جویی شده و در کل سود دهی بیشتر، به جای ۱۰۰% نیاز آبی از ۷۵% نیاز آبی برای آبیاری ذرت در منطقه استفاده گردد.