سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
علی ماهور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
فرهاد رجالی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک آب تهران

چکیده:

همزیستی با م یکوریزاآربوسکولار در اکثر گیاهان جهان دیده شده است، این قارچها همزیست اجباری هستند . قارچ های میکوریز آربوسکولار (AM) در سیستم های مختلف اکولوژیکی پر اکنده هستند، و عموما عقیده بر این است که هم زیستی میکوریزایی سبب افزایش جذب عناصر غذایی در گیاهان به خصوص در خاک های فقیر می شود . افزایش جذب ممکن است به دلیل افزایش جذب ریشه ها از طریق نفوذ میسلیوم قارچ در خا ک و بالطبع دسترسی گیاهان زراعی به حجم بیشتر از خا ک باشد . این آزمایش به صورت فا کتوریل با چهار تکرار در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی اجرا و شامل دو عامل، سطوح قارچهای میکروریزا ( ٥ سطح ) و ارقام ذرت (در دو سطح) سوش های میکوریزا شامل G. mosseae canada, G. etunicatum و G. intraradice iran و G. mosseae و شاهد (بدون قارچ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده آزاد اسلامی واحد ورامین به اجرا درآمده . در این بررسی اثر ارقام بر وزن خشک ساقه، بلال، کل بوته و تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه، تاثیر معنی داری داشته ولی وزن خشک برگ وتاج گل بوته، وزن خشک چوپ بلال و وزن خش ک پوست بلال تحت تاثیر قرار نگرفت و رقم ٧٠٠ بهترین رقم شناخته شد . و در بین گونه ها و قارچ در آزمایش از نظر تاثیر بر و زن خشک برگ، وزن خشک تاج گل، تعداد دانه از بلال، در سطح ١ % اختلاف آماری معنی داری مشاهده شده G. etunicatum در بین گونه ها قارچ درگرو برتر قرار گرفت.