سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، شاخه زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمر
سعید علیزاده پیرزمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
جلیل جعفری – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، شرکت مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

ارزیابی اختصاصات مخزنی شامل مطا لعه پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل، نفوذ پذیری و اشباعی؛ تغییرات لیتولوژیکی نسبت به عمق و اختصاصات هیدروکربوری از جمله ضخامت مفید، غیر مفید و ستون هیدروکربوری است . مخزن آسماری میدان نفتی شادگان از جمله مخازن کربناته ترشیری ایران است که در ۶۰ کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد . این مخزن به ۱۰ زون تقسیم شده و شامل دو مخزن فوقانی و تحتانی است . بررسی تغییرات لیتولوژی نشان میدهد که میزان آهک و َشیل با افزایش عمق افزایش می یابد و تنها در زون ۲ و ۶ کوارتز درصد عمده ای را تشکیل میدهد . دولومیتیزاسیون فرایند شایعی است و در زونهای ماسه سنگی شدیدتر بوده، نقش سیمان را بازی می کند . همراهی سولفات با آن می تواند مدل سبخایی را برای تشکیل آن تقویت بخشد .
تخلخل و تراوائی مخزن آسماری با شدت دولومیتی شدن تغییر نمی کند بلکه عامل مؤثر درآن مورفولوژی بلورهای دولومیت است . بطوریکه بلورهای لوزی شکل دولومیت نقش مؤثرتری در افزایش تراوائی دارد . درصد اشباعی آب ونفت در زونهای ۴ و ۶ بترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد . لذا زون ۴ می تواند بعنوان یک زون آبده مخزن را به دو بخش تفکیک نماید . ولی این ویژگی در کل مخزن می تواند نشانه چگونگی تفکیک نفت بصورت لایه ای باشد . بنابر این عمل جایگزینی نفت توسط فاکتور لیتولوژیکی کنترل شده است . بیشترین ستون هیدرکربوری در زون ۶ و ) ۲ بترتیب ۵/۵ و ۲/۵ متر ) بوده و لذا این زونها پتانسیل تولید نفت بالاتری دارند .