سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق ، تهران
احمد عادلی – کارشناس ارشد اداره کل امور آب لرستان ، خرم آباد

چکیده:

تعیین ارت باطی بین پارامترهای سنگ (درز و ترک ها و شکافها و یا شاخص های کیفی سنگ ) اهمیت زیادی در مطالعات مربوط به ساختگاههای سدها دارد . این ارتباط می تواند در برآورد حجم و هزینه عملیات تزریق در فازهای مطالعاتی پروژه بسیار مفید باشد و برآوردی صحیح از حجم و هزینه را ب دست دهد . در این خصوص نتایج بررسی های انجام شده در مطالعه موردی برروی گمانه های اکتشافی سد مروک در زیر ارائه می گردد. براساس اطلاعات بدست آمده روابطی را بین شاخص کیفیت سنگ (RQD) و طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) و مقادیر سیمان خوری و نفوذپذیری پیشنهاد گردیده اس ت. مجموعه نتایج بدست آمده نشان میدهد که ارتباط بین RMR و نفوذپذیری سنگ، در مقایسه با ارتباط بین RQD و نفوذپذیری سنگ نزدیکتر میباشد، که میتوان آنرا با نحوه تعیین RMR که بر اساس مشخصات درز و شکافها تعیین میگردد مرتبط دانست.