سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی دهدشتی زاده – کارشناس ارشد مدیریت آبخیزداری اصفهان

چکیده:

دخالت بیرویه انسان از طریق بهره برداری غیر اصولی از زمین باعث تشدید حرکت مواد دامنه ای و افزایش تولید رسوب درحوضه های آبخیز شده است. تعادل سطح دامنه ، تابع عوامل هیدوروژئومورفولوژیک محیط است . بعضی از این عوامل عبارتند از : سطح آب زیرزمینی ، تراکم زهکشی،زاویه شیب، جهت و فرم شیب ، نوع سنگ و فراوانی گسلها ، ارتفاع نسبی و مطلق و… بمنظور مطالعات دقیق تر، خصوصیات خاکشناسی نظیر بافت و عمق خاک ،وزن مخصوص ظاهری و حقیقیCEC و PH را در مطالعات میتوان وارد کرد . نوع کاربری زمین ، درصد و نوع پوشش نیز با اهمیت بوده و به همراه عوامل خاک با تعدادی از پارامترهای کاربری و مرفومتری همبستگی دارد .دراین مقاله ، با تعیین چگونگی ارتباط بین عوامل کاربری و مرفومتری محیط بعنوان متغیر و نیز شاخصهای توصیفی آماری متغیرها ، سطح حرکتهای توده ای بعنوان تابع در نظر گرفته شده است و متغیرهای مؤثر دراین نوع حرکتها مشخص گردید. سپس با محاسبه میزان رسوب در هر واحد هیدرولوژیک و نیز روی هر حرکت توده ای شاخص ، با استفاده از آمار رسوب ایستگاه رسوب سنجی آمار رسوب محاسبه شده تعدیل گردید . در مرحله بعد، آمار رسوب بدست آمده با آمار رسوب سال ۱۳۵۲ مقایسه و میزان تأثیر حرکتهای توده ای روی افزایش تولید رسوب مورد مداقه قرار گرفت در پایان ، با تشکیل ماتریس همبستگی ،فاکتورهای کمی و با کدگذاری تصنعی و آزمون شفه فاکتورهای کیفی معنی دار مشخص گردید . آنگاه با کاربرد رگرسیون چند متغیره(Multiple Regression به روشStepwiseو بدو صورتBackward و Forwardمناسب ترین مدل ارائه گشت