سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حدیث مرادی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:
یکی از اصطلاحات رایج امروزی توریسم طبیعت گرا است. ژئومورفوتوریسم یکی از بخشهای علوم زمین ممبتنی بر شناخت چشماندازهای ویژه ژئومورفولوژی است که وارد ادبیات گردشگری شده است. در این نوشتار به منظور ارزیابی و رتبه بندی عیارهایموجود منطقه مورد مطالعه این پژوهش، از روش ارزیابی علمی و ارزش افزوده استفاده شد. معرفی پدیدههای اکوتوریستی و ژئوتوریستی جادهای مسیر ارتباطی کرمانشاه به قصرشیرین از دیگر اهداف پژوهش بود. نتایج حاصل نشان می دهد که ارزش علمی مسیر مورد مطالعه نسبت به ارزش افزوده امتیاز بالاتری کسب نمود. همچنین دارای پتانسیل خوب و بالایی برای جذب گردشگر خصوصا ژئوتوریسم است