سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی معارفیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد جواد میرهادی – استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسن امیدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات مهم زراعی واریته های جدید گلرنگ حاصل از دو رگ گیری، آزمایشی بر روی ۷ واریته گلرنگ در فصل زراعی سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد . این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. بعضی از خصوصیات مهم از جمله : تعداد طبق، تعداد دانه در هر طبق، ارتفاع گیاه، روز تا گلدهی، روز تا رسیدن، طول دوره رویش، مقدار و درصد روغن، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن اندازه گیری شد. واریته های مختلف اختلاف معنی داری از نظرعملکرد دانه، تعداد طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن، تعداد شاخه فرعی، بیوماس، شاخص برداشت و ارتفاع نشان دادند . به طور کلی خصوصیاتی مانند تعداد طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن، تعداد شاخه فرعی، بیوماس و شاخص برداشت به ترتیب دارای بیشترین همبستگی با عملکرد دانه بودند . بالاترین میزان سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی مربوط به رقم سینا بود.