سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالجمیل زربخش – کرج، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر ، بخش تحقیقات سیب زمینی، پیا
رامین حاجیان فر –
ماهیار عابدی –

چکیده:

واکنش تعداد۲۱ رقم وژنوتیپ گوجه فرنگی در مزرعه وگلخانه با انجام آلودگی مصنوعی با استفاده از جدایه های مهاجم وبیماریزای قارچی شانکر ساقه(با عامل Alternaria alternata ) و لکه موجی آلترناریایی(با عامل Alternaria tenuissima ) در آزمایشات جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. به این ترتیب که گیاهچه های ارقام وژنوتیپ های مختلف گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کشت در مزرعه و نیز گلدان های بزرگتر در شرایط گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچی عوامل مزبور در آزمایشات جداگانه مایه زنی شدند.آزمایش مزرعه ای در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و آزمایش گلخانه ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد تیمارهای آزمایش شامل ارقام وژنوتیپ های مختلف گوجه فرنگی بود.همزمان با ظهور علائم بیماری در تیمار های آزمایشی در مزرعه وگلخانه، یادداشت برداری از بیماری ها انجام گرفت.نتایج ارزیابی های مزرعه ای وگلخانه ای تیمارهای آزمایشی نسبت به عامل بیماری شانکر ساقه نشان داد که و ارقام Super 2270 King stone, Early orbano VF, و Super H falat در هر دو آزمایش مزرعه ای وگلخانه ای با داشتن کمترین شاخص بیماری نسبت به عامل بیماری شانکر ساقه، به عنوان ارقام مقاوم به این بیماری شناخته شدند.مقاومت مزرعه ای ژنوتیپ ۸۴۰۲ ورقم cheffallat نسبت به این بیماری به میزان قابل توجهی بالا بود. در بررسی های مربوط به واکنش ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به عامل لکه موجی نیز مشخص شد که ارقام,Super 2270KingstoneEarly orbano VF, در هر دو شرایط مزرعه وگلخانه وژنوتیپ ۸۴۰۲ در شرایط مزرعه و Kallgi و ژنوتیپ۸۴۰۳ در شرایط گلخانه با داشتن کمترین میزان آلودگی وشاخص بیماری، مقاومت نسبتا بالایی نسبت به بیماری لکه موجی گوجه فرنگی داشتند.همچنین رقم Sorya با وجود داشتن آلودگی بالا نسبت به بیماری لکه موجی، لیکن عملکرد آن با میانگین ۶۴/۹۱تن در هکتار بیشتر از سایر ارقام و ژنوتیپ ها بوده و از اینرو به عنوان رقم متحمل نسبت به این بیماری معرفی گردید.