سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید حسین صباغ پور – استاد یار پژوهش موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

هنگامی که از ارقام متحمل به سرما در پاییز استفاده می گردد ، عملکرد کشت پاییزهنخود بیش از کشت بهاره خواهد بود.با تغییر کشت از بهار بهپاییز به لحاظ افزایش دورهرویشی و زایشیو افزایش بهره وری از رطوبتخاک ،عملکرد نخود افزایش می یابد که این افزایش تا دو برابر نیز گزارش شده است. این تحقیق بمنظور ارزیابیوکسب اطلاعات تکمیلی جهت ارقام امید بخش نخود برای میزان تحمل به سرما با حضور ۱۶ لاین ورقمدر شرایط اطاقک سرما در سال زراعی ۸۱-۱۳۸۰ در ایستگاه سرارودکشت گردیدند . لاین هاپس از ۳ هفته از جوانهزدنلاین ها در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گرادبه مدت ۲۴ساعتجهت سازگاری محیطی ( (Hardening در ۱۴ ساعت تاریکیو ۱۰ ساعت روشنایی نگه داشته و سپسلاینها را در درجه حرارتصفر، ۳- ، ۶-، ۹- ، ۱۲- ، ۱۵-۱۸-هر کدام به مدت ۱ ساعت قرار دادهو سپس در هر تیمار درجه حرارت یک نمونه از لاینها را به درجه حرارت ۴ سانتی گراد برای مدت ۱۲ساعتمنتقل نموده ویادداشت برداری لازمصورت گرفت . نتایج آزمایشنشان دادکه بوته های لاین حساس ICC533در ۳- درجه حرارتسانتی گراد از بین رفتند . لاین ها و ارقام FLIP 93-255 ،FLIP 93-359،ILC 82 62 ،FLIP 93-93,FLIP 84-42 و ILC 482 هاشم ، جم ، بیونیج، به درجه حرارت ۱۲- درجه سانتی گراد متحمل بودند. و رقم آرمان و لاینSEL 93 TH 24469 به ۱۵- درجه سانتی گراد متحمل بودندو دو لاین Sel 95 th1716و Sel 96 th 11439 به درجه حرارت۱۸- درجه سانتی گراد مقاوم و لاین FLIP 97-239 متحملبودند.