سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان،
علی رضا احمدوندی – سازمان جهاد کشاورزی لرستان
فریبا محمدی – سازمان جهاد کشاورزی لرستان

چکیده:

این تحقیق به منظور مقایسه ارقام و لاین های پیشرفته عدس با رقم محلی لرستان در شرایط زارعین (آنفارم) و به منظور تشویق و ترغیب زارعین به کشت این لاین ها در قالب آزمایش تکراردار (سه تکرار) با طرح بلوک های کامل تصادفی در دو منطقه از استان لرستان (کوهدشت و خرم آباد) به صورت پاییزه به اجرا درآمد . هر تیمار آزمایش مورد نظر به ابعاد ۶×۲/۵ متر ( ۱۰ خط ۶ متری با فاصله خطوط ۲۵ سانتی متر ) در هر منطقه اجر ا گردید . بر اساس نتایج تجزیه واریانس جداگانه لاین های ILL857,ILL375 در منطقه کوهدشت به ترتیب با عملکرد دانه ۱۶۲۴/۸ و ۱۵۴۶/۳۳ کیلوگرم در هکتار برتر از شاهد محلی و سایر لاین ها بودند و در منطقه خر م آباد لاین ها ی Flip92-12 L, ILL857 به ترتیب با عمل کرد دانه ۱۹۱۳/۳ و ۱۶۱۹ کیلوگرم در هکتار با شاهد محلی تفاوت معنی داری داشتند . تجزیه واریانس مر کب عملکرد دانه لاین های مورد بررسی نشان داد که لاین ILL857 اختلاف معنی داری با شاهد د اشت و به طور کلی لاین فوق الذ کر مناسب تر از سایر ژنوتیپ ها در نظر گرفته شد و با در نظر گرفتن مشاهدات مختلف بذور لاین های فوق الذکر در حال تکثیر و انجام معرفی ارقام می باشند.