سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عادل سی و سه مرده – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

از دید فیزیولوژیست های گیاهی تنش آبی وقتی اتفاق می افتد که خروج آب از گیاه به واسطه تعرق بیشتر از جذب آب از طریق ریشه باشد . به نظر می رسد که ارقام مناسب برای مناطق خشک باید سامانه ریشه مؤثری بمنظور استخراج آب از خاک و نیز جلوگیری از کاهش غیر ضروری آن بمنظور حفظ آب برای دوره پر شدن دانه داشته باشند . کولیک و همکاران (۱) در مطالعات مزرعه ای تفاوتی بین ارقام پاکوتاه و پابلند از لحاظ استخراج آب از خاک مشاهده نکردند . در ارقام گندم و جو نیز کل آب استخراج شده از عمق ۰-۲۰ سانتیمتری و نیز در لایه های عمیق تر از ۸۰ سانتیمتری مشابه بود . در عمق ۲۰-۶۰ سانتیمتری میزان استخراج آب از خاک در گندم بیشتر از جو بود و بیشترین تفاوت مربوط به عمق ۴۰-۶۰ سانتیمتری بود (۲) در آزمایش حاضر سرعت فتوسنتز و سایر پارامترهای تبادلات گازی ارقام مختلف گندم و توانایی این ارقام از لحاظ استخراج آب از خاک به منظور شناسایی ارقام با قابلیت بهتر در استفاده از آب خاک مورد بررسی قرار گرفت .