سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه عکس العمل رشد گیاهچه های گندم به عنوان شا خصی جهت تعیین ژنوتیپ های مقاوم به شوری، آزمایش ی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. ترکیبات تیماری شامل ۳۳ واریته گندم و سه سطح شوری (۱۵، ۰/۹ و ۰ ds/m) بودند. صفات وزن بذر، طول ریشه چه و کلئوپتیل، وزن خشک گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به کلئوپتیل اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر شوری در ارقام مورد آزمایش و اثر متقابل رقم × شوری بر رشد کلئوپتیل و ریشه و گیاهچه در سطح احتمال ۱% معنی دار بود و با افزایش شوری صفات ذکر شده بطور معنی داری در تمام واریته ها کاهش یافتند. به گونه ای که بالاترین میزان هر یک از صفات متعلق به تیمار شاهد و کمترین آن متعلق به تیمار ۱۵ds/m بود. با این حال ارقام روشن، امید و هامون در همه صفات مورد بررسی برتر از سایر ارقام ظاهر شدند و ارقام شیراز، رسول و نوید نسبت به سایر ارقام، نتایج ضعیف تری کسب کرده و حساسیت بیشتری در برابر شوری نشان دادند . همبستگی مثبت و معنی داری بین رشد کلئوپتیل و ریشه چه و وزن خشک گیاهچه به دست آمد.